Начало работ по благоустройству сквера на проспекте Таранца